نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش‌سوزی اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • آستانه بهینه حضور مدل‌سازی پراکنش گونه‌های گیاهی در مراتع غرب حوض‌سلطان استان قم با روش رگرسیون لوجستیک [دوره 1، شماره 1، 1393]

ا

 • ارزش اقتصادی بررسی ارزش اقتصادی تولیدات دامی در نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 115-130]
 • ارزش رجحانی بررسی ارزش‌رجحانی گیاهان مرتعی در ماه‌های مختلف فصل چرا در منطقه سرعلی‌آباد گرگان [دوره 1، شماره 1، 1393]
 • ارزش غذایی تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه‏ تره عمل‏ آوری شده با آهک در زمان‌های مختلف به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 81-97]
 • استاکوزورب تاثیر برخی مواد معدنی و پلیمرهای اصلاح کننده خاک بر ویژگی‌های رشد rosmarinus Seidlitzia [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-12]
 • استپی اثرات مدیریت چرای دایم و فصلی بر تنوع گیاهی در طول فصل رویش (مطالعه موردی: مراتع شواز استان یزد) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 67-81]
 • استیپا ارزیابی جمعیت‏های مختلف گیاه مرتعیTrin. & Rupr. Stipa hohenackeriana از نظر عملکرد علوفه و بذر در استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 83-99]
 • اسیدیته بررسی اثر قرق بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع بخش زاغه استان لرستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]
 • اشنیان تاثیر برخی مواد معدنی و پلیمرهای اصلاح کننده خاک بر ویژگی‌های رشد rosmarinus Seidlitzia [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-12]
 • اعتماد نهادی تحلیل سرمایه‌های اجتماعی مؤثر بر مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع (استان کردستان، شهرستان قروه) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 99-113]
 • انسجام اجتماعی تحلیل سرمایه‌های اجتماعی مؤثر بر مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع (استان کردستان، شهرستان قروه) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 99-113]

ب

 • بارندگی پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از اطلاعات بارندگی و تصاویر ماهواره‌ای NOAA AVHRRدر استان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1393]
 • بذر اثر تیمار های مختلف بر جوانه زنی و رشد گونه توت روباهی(.Poterium sanguisorba minor L) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • بهره‌برداران بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-51]
 • بوته‌های پرستار تأثیر سطوح مختلف بهره‌برداری دام بر تولید زیراشکوب و ساختار تاج پوشش سه بوته مرتعی کاهوی بیابانی، گون و ورک(مطالعه موردی: مراتع کاخک گناباد) [دوره 1، شماره 1، 1393]

پ

 • پایوسفر بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی‌آباد، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • پرسشنامه ریشه‌یابی مشکلات مراتع از دیدگاه بهره‌برداران (مطالعه‌ی موردی: مراتع شمال شرق ایران) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 79-99]
 • پلی‌الکترولیت آنیونی تاثیر برخی مواد معدنی و پلیمرهای اصلاح کننده خاک بر ویژگی‌های رشد rosmarinus Seidlitzia [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-12]
 • پوشش گیاهی پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از اطلاعات بارندگی و تصاویر ماهواره‌ای NOAA AVHRRدر استان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1393]

ت

 • تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه خوشه ای ارزیابی جمعیت‏های مختلف گیاه مرتعیTrin. & Rupr. Stipa hohenackeriana از نظر عملکرد علوفه و بذر در استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 83-99]
 • تجزیه پذیری تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه‏ تره عمل‏ آوری شده با آهک در زمان‌های مختلف به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 81-97]
 • تحلیل سلسله مراتبی ریشه‌یابی مشکلات مراتع از دیدگاه بهره‌برداران (مطالعه‌ی موردی: مراتع شمال شرق ایران) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 79-99]
 • تحلیل عاملی موانع مشارکت بهره‌‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری استان ایلام (مطالعه موردی: بهره‌برداران شهرستان ملکشاهی) [دوره 1، شماره 1، 1393]
 • تخریب مراتع تعیین حد بهینه فعالیت دامداری در مراتع منطقه الموت با استفاده از مدل برنامه ریزی پویای غیرخطی زیست- اقتصادی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 101-122]
 • تراکم تعیین مهمترین عوامل اثرگذار برتنوع گیاهان دارویی مرتع کوهستانی اولنگ در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 33-50]
 • ترکیب گونه‌ای تعیین گرادیان‌های عمده‌ی محیطی در جوامع گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص تنوع بتا (مطالعه‌ی موردی: مراتع چهار باغ استان گلستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]
 • تصاویر ماهواره‌ای پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از اطلاعات بارندگی و تصاویر ماهواره‌ای NOAA AVHRRدر استان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1393]
 • تغییرات تعیین گرادیان‌های عمده‌ی محیطی در جوامع گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص تنوع بتا (مطالعه‌ی موردی: مراتع چهار باغ استان گلستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]
 • تغییر پوشش گیاهی بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی‌آباد، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • تنوع بتا تعیین گرادیان‌های عمده‌ی محیطی در جوامع گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص تنوع بتا (مطالعه‌ی موردی: مراتع چهار باغ استان گلستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]
 • تنوع زیستی اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • تنوع گونه ای بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی‌آباد، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • تنوع گونه‏ای تعیین مهمترین عوامل اثرگذار برتنوع گیاهان دارویی مرتع کوهستانی اولنگ در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 33-50]
 • توزیع پوشش گیاهی پیش‌بینی نقشه پوشش گیاهی بر مبنای عوامل ژئومورفولوژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سبزکوه استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-44]
 • تولید تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارهFuzzy-AHP (مطالعه موردی: مرتع فورگ درمیان، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 45-66]
 • تولید بررسی تاثیر ترسالی و خشکسالی و دوره رشد بر تولید و مصرف گونه Hammada salicornica درسایت چنگوله شهرستان مهران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 101-114]
 • تولیدات دامی بررسی ارزش اقتصادی تولیدات دامی در نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 115-130]

ج

 • جنوب همدان مطالعه اثر خشک‌سالی بر تغییرات پوشش گیاهی در اراضی مرتعی و کشاورزی بر مبنای داده‌های میدانی و ماهواره‌ای (مطالعه موردی: جنوب استان همدان) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-34]
 • جوانه زنی اثر تیمار های مختلف بر جوانه زنی و رشد گونه توت روباهی(.Poterium sanguisorba minor L) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • جوانه‌زنی اثر نانوذرات نقره بر جوانه‌زنی دو گونه مرتعیFestucaarundinaceaeو FestucaOvinaتحت تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1393]

چ

 • چرای دام بررسی تاثیر ترسالی و خشکسالی و دوره رشد بر تولید و مصرف گونه Hammada salicornica درسایت چنگوله شهرستان مهران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 101-114]

خ

 • خاک اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • خیساندن اثر تیمار های مختلف بر جوانه زنی و رشد گونه توت روباهی(.Poterium sanguisorba minor L) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • خشک‌سالی مطالعه اثر خشک‌سالی بر تغییرات پوشش گیاهی در اراضی مرتعی و کشاورزی بر مبنای داده‌های میدانی و ماهواره‌ای (مطالعه موردی: جنوب استان همدان) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-34]
 • خصوصیات شیمیایی خاک بررسی پیامدهای آتش سوزی بر خواص خاک مراتع [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]
 • خصوصیات فیزیکی خاک بررسی پیامدهای آتش سوزی بر خواص خاک مراتع [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]

د

 • دامداری تعیین حد بهینه فعالیت دامداری در مراتع منطقه الموت با استفاده از مدل برنامه ریزی پویای غیرخطی زیست- اقتصادی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 101-122]
 • دامداری سنتی بررسی ارزش اقتصادی تولیدات دامی در نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 115-130]
 • دوره رویش اثرات مدیریت چرای دایم و فصلی بر تنوع گیاهی در طول فصل رویش (مطالعه موردی: مراتع شواز استان یزد) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 67-81]

ر

 • رسته بندی پوشش گیاهی بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی‌آباد، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]
 • رگرسیون لوجستیک مدل‌سازی پراکنش گونه‌های گیاهی در مراتع غرب حوض‌سلطان استان قم با روش رگرسیون لوجستیک [دوره 1، شماره 1، 1393]
 • روانشناختی موانع مشارکت بهره‌‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری استان ایلام (مطالعه موردی: بهره‌برداران شهرستان ملکشاهی) [دوره 1، شماره 1، 1393]
 • روش اعتبارسنجی تهیه نقشه پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک با استفاده از روش‌های زمین‌آمار (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]

ز

 • زمان سنجی بررسی ارزش‌رجحانی گیاهان مرتعی در ماههای مختلف فصل چرا در منطقه سرعلی‌آباد گرگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمان‌سنجی بررسی ارزش‌رجحانی گیاهان مرتعی در ماه‌های مختلف فصل چرا در منطقه سرعلی‌آباد گرگان [دوره 1، شماره 1، 1393]
 • زئولیت تاثیر برخی مواد معدنی و پلیمرهای اصلاح کننده خاک بر ویژگی‌های رشد rosmarinus Seidlitzia [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-12]

س

 • سبزکوه پیش‌بینی نقشه پوشش گیاهی بر مبنای عوامل ژئومورفولوژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سبزکوه استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-44]
 • سرعلی‌آباد گرگان بررسی ارزش‌رجحانی گیاهان مرتعی در ماه‌های مختلف فصل چرا در منطقه سرعلی‌آباد گرگان [دوره 1، شماره 1، 1393]
 • سرعلی‌آباد گرگان بررسی ارزش‌رجحانی گیاهان مرتعی در ماههای مختلف فصل چرا در منطقه سرعلی‌آباد گرگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمایه اجتماعی تحلیل سرمایه‌های اجتماعی مؤثر بر مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع (استان کردستان، شهرستان قروه) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 99-113]
 • سلمکی دانه عدسی بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa) و سلمکی دانه عدسی (Atriplex lentiformis) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-79]
 • سلمه تره تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه‏ تره عمل‏ آوری شده با آهک در زمان‌های مختلف به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 81-97]

ش

 • شاخص انتخاب بررسی ارزش‌رجحانی گیاهان مرتعی در ماه‌های مختلف فصل چرا در منطقه سرعلی‌آباد گرگان [دوره 1، شماره 1، 1393]
 • شاخص انتخاب بررسی ارزش‌رجحانی گیاهان مرتعی در ماههای مختلف فصل چرا در منطقه سرعلی‌آباد گرگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص بارش استانداردشده مطالعه اثر خشک‌سالی بر تغییرات پوشش گیاهی در اراضی مرتعی و کشاورزی بر مبنای داده‌های میدانی و ماهواره‌ای (مطالعه موردی: جنوب استان همدان) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-34]
 • شاخص‌های ماهواره‌ای مطالعه اثر خشک‌سالی بر تغییرات پوشش گیاهی در اراضی مرتعی و کشاورزی بر مبنای داده‌های میدانی و ماهواره‌ای (مطالعه موردی: جنوب استان همدان) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 23-34]
 • شایستگی مرتع تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارهFuzzy-AHP (مطالعه موردی: مرتع فورگ درمیان، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 45-66]
 • شبکه عصبی پرسپترون چند لایه پیش‌بینی نقشه پوشش گیاهی بر مبنای عوامل ژئومورفولوژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سبزکوه استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-44]
 • شهرستان قروه تحلیل سرمایه‌های اجتماعی مؤثر بر مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع (استان کردستان، شهرستان قروه) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 99-113]

ض

 • ضریب همبستگی ارزیابی جمعیت‏های مختلف گیاه مرتعیTrin. & Rupr. Stipa hohenackeriana از نظر عملکرد علوفه و بذر در استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 83-99]

ط

 • طرح‌های مرتعداری موانع مشارکت بهره‌‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری استان ایلام (مطالعه موردی: بهره‌برداران شهرستان ملکشاهی) [دوره 1، شماره 1، 1393]
 • طرح‌های مرتعداری بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-51]
 • طول فصل چرا اثرات مدیریت چرای دایم و فصلی بر تنوع گیاهی در طول فصل رویش (مطالعه موردی: مراتع شواز استان یزد) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 67-81]

ع

 • عمل آوری تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه‏ تره عمل‏ آوری شده با آهک در زمان‌های مختلف به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 81-97]
 • عملکرد ارزیابی جمعیت‏های مختلف گیاه مرتعیTrin. & Rupr. Stipa hohenackeriana از نظر عملکرد علوفه و بذر در استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 83-99]
 • عناصر غذایی بررسی اثر قرق بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع بخش زاغه استان لرستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]
 • عوامل ژئومورفولوژیکی پیش‌بینی نقشه پوشش گیاهی بر مبنای عوامل ژئومورفولوژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سبزکوه استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-44]

غ

 • غنای گونه ای بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی‌آباد، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-21]

ف

 • فاضلاب شهری بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa) و سلمکی دانه عدسی (Atriplex lentiformis) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-79]
 • فرسایش تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارهFuzzy-AHP (مطالعه موردی: مرتع فورگ درمیان، خراسان جنوبی) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 45-66]

ک

 • کریجینگ تهیه نقشه پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک با استفاده از روش‌های زمین‌آمار (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • کرمانشاه اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • کیسه‌های نایلونی تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه‏ تره عمل‏ آوری شده با آهک در زمان‌های مختلف به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 81-97]
 • کیفیت علوفه بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa) و سلمکی دانه عدسی (Atriplex lentiformis) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-79]
 • کلید واژه: : آتش‌سوزی بررسی پیامدهای آتش سوزی بر خواص خاک مراتع [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]
 • کلمات کلیدی : ارزش رجحانی بررسی ارزش‌رجحانی گیاهان مرتعی در ماههای مختلف فصل چرا در منطقه سرعلی‌آباد گرگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلینوپتیلولایت تاثیر برخی مواد معدنی و پلیمرهای اصلاح کننده خاک بر ویژگی‌های رشد rosmarinus Seidlitzia [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-12]
 • کمیت علوفه بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa) و سلمکی دانه عدسی (Atriplex lentiformis) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-79]

گ

 • گیاهان دارویی تعیین مهمترین عوامل اثرگذار برتنوع گیاهان دارویی مرتع کوهستانی اولنگ در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 33-50]
 • گرادیان تعیین گرادیان‌های عمده‌ی محیطی در جوامع گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص تنوع بتا (مطالعه‌ی موردی: مراتع چهار باغ استان گلستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]

م

 • مدل پیش‌بینی پراکنش مدل‌سازی پراکنش گونه‌های گیاهی در مراتع غرب حوض‌سلطان استان قم با روش رگرسیون لوجستیک [دوره 1، شماره 1، 1393]
 • مدل زیست- اقتصادی تعیین حد بهینه فعالیت دامداری در مراتع منطقه الموت با استفاده از مدل برنامه ریزی پویای غیرخطی زیست- اقتصادی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 101-122]
 • مدلسازی پوشش گیاهی پیش‌بینی نقشه پوشش گیاهی بر مبنای عوامل ژئومورفولوژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سبزکوه استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-44]
 • مراتع طالقان میانی تهیه نقشه پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک با استفاده از روش‌های زمین‌آمار (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • مراتع قم مدل‌سازی پراکنش گونه‌های گیاهی در مراتع غرب حوض‌سلطان استان قم با روش رگرسیون لوجستیک [دوره 1، شماره 1، 1393]
 • مراتع کردان بررسی پیامدهای آتش سوزی بر خواص خاک مراتع [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 53-64]
 • مراتع ییلاقی بررسی ارزش اقتصادی تولیدات دامی در نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 115-130]
 • مراتع منطقه الموت تعیین حد بهینه فعالیت دامداری در مراتع منطقه الموت با استفاده از مدل برنامه ریزی پویای غیرخطی زیست- اقتصادی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 101-122]
 • مرتع بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-51]
 • مرتع بررسی اثر قرق بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع بخش زاغه استان لرستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]
 • مرتع شواز اثرات مدیریت چرای دایم و فصلی بر تنوع گیاهی در طول فصل رویش (مطالعه موردی: مراتع شواز استان یزد) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 67-81]
 • مرتع غیرمشجر اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • مرتع کوهستانی اولنگ تعیین مهمترین عوامل اثرگذار برتنوع گیاهان دارویی مرتع کوهستانی اولنگ در استان گلستان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 33-50]
 • مشارکت موانع مشارکت بهره‌‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری استان ایلام (مطالعه موردی: بهره‌برداران شهرستان ملکشاهی) [دوره 1، شماره 1، 1393]
 • مشارکت بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-51]
 • مشارکت تحلیل سرمایه‌های اجتماعی مؤثر بر مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع (استان کردستان، شهرستان قروه) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 99-113]
 • مصرف نسبی بررسی تاثیر ترسالی و خشکسالی و دوره رشد بر تولید و مصرف گونه Hammada salicornica درسایت چنگوله شهرستان مهران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 101-114]
 • مقایسات زوجی ریشه‌یابی مشکلات مراتع از دیدگاه بهره‌برداران (مطالعه‌ی موردی: مراتع شمال شرق ایران) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 79-99]
 • ملکشاهی موانع مشارکت بهره‌‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری استان ایلام (مطالعه موردی: بهره‌برداران شهرستان ملکشاهی) [دوره 1، شماره 1، 1393]

ن

 • نانوذرات نقره اثر نانوذرات نقره بر جوانه‌زنی دو گونه مرتعیFestucaarundinaceaeو FestucaOvinaتحت تنش شوری [دوره 1، شماره 1، 1393]
 • نظام مرتع داری ریشه‌یابی مشکلات مراتع از دیدگاه بهره‌برداران (مطالعه‌ی موردی: مراتع شمال شرق ایران) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 79-99]

و

 • واحد زیست محیطی تعیین گرادیان‌های عمده‌ی محیطی در جوامع گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص تنوع بتا (مطالعه‌ی موردی: مراتع چهار باغ استان گلستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 51-62]
 • وزندهی فاصله معکوس تهیه نقشه پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک با استفاده از روش‌های زمین‌آمار (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]

ه

 • هدایت الکتریکی بررسی اثر قرق بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع بخش زاغه استان لرستان) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 19-32]
 • همبستگی پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از اطلاعات بارندگی و تصاویر ماهواره‌ای NOAA AVHRRدر استان کرمانشاه [دوره 1، شماره 1، 1393]

ی

 • یونجه بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa) و سلمکی دانه عدسی (Atriplex lentiformis) [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 63-79]