اثر تیمار های مختلف بر جوانه زنی و رشد گونه توت روباهی(.Poterium sanguisorba minor L)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

از آنجایی که مطالعات مربوط به جوانه‌زنی بذرها از ابزارهای کلیدی جهت برنامه‌های حفاظتی و نجات گونه‌هایی که در معرض خطر انقراض قرار دارند می‌باشد، لذا بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر جوانه‌زنی گیاه توت روباهی (PoteriumSanguisorba minor L.) به‌منظور حفاظت از این گونه ضروری می‌باشد. بدین منظور تحقیق حاضر در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با 9 تیمار انجام گردید. تیمارها شامل شاهد (آب مقطر)، تیمار خیساندن در 3 سطح 24، 48 و 72 ساعت، تیمار آب داغ 70 درجه سانتی‌گراد طی دو زمان 10 و 15 دقیقه و در نهایت خراش‌دهی پوسته بذر با سوزن به همراه اسید سولفوریک با غلظت 95٪ طی مدت10، 15 و 30 دقیقه بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که خیساندن به مدت 48 ساعت بیشترین تاثیر را در جوانه‌زنی گونه توت روباهی داشته است. به طوری که با استفاده از این تیمار، درصد جوانه‌زنی به 33/93 درصد رسیده است که در مقایسه با تیمار شاهد 33/43 درصد افزایش داشته است. همچنین نتایج نشان داد که اسید سولفوریک 98 درصد و آب داغ 70 درجه سانتی‌گراد جوانه‌زنی بذر را کاهش می‌دهد که احتمالاً ناشی از آسیب دیدن جنین بذر در اسید و آب داغ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Various Treatments on Germination and Growth of Poterium sanguisorba minor L.

نویسندگان [English]

  • Reza Tamartash 2
  • Mohammadreza Tatian 2
2 Faculty member of Sari university
چکیده [English]

Since studying related to seeds germination is a key tool for protective planning and salvation of endangering species, it seems necessary to survey the effect of various treatments on germination of Poterium sanguisorba minor L. to protecting this species. For this, current research was carried out using SPSS software 19V in base of completely randomized design by 4 treatments. Treatments were included control (distilled water), soak treatments in distilled water at three level 24, 48, and 72, hot water with 70 oC in 10 and 15 minutes and seed scarification with needle and Sulphuric acid 95% during 10, 15 and 30 minutes. The result showed that the soak treatment during 48 hour was the most effective treatment in seed dormancy breaking of Poterium sanguisorba minor L. Also, the germination is achieved to 93.33% by this treatment which had increase to 43.33% compared with control. The results were also showed that the Sulphuric acid 98% and hot water 70 oC decreased the seed germination that was probably due to the damaging seed embryos by acid and hot water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soak
  • Seed
  • germination
  • Poterium sanguisorba minor L