بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ اتحصیل دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشیار دانشگاه گنبد کاووس

3 عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد

4 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

5 دانشگاه کردستان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف واکاوی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری در شهرستان سنندج از استان کردستان انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را 420 نفر از بهره‌برداران ذینفع 10 طرح مرتعداری در 10 روستا بودند. در مجموع، 200 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده به صورت پیمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده از دیدگاه کارشناسان و میزان پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که میزان آن برابر 812/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که بین متغیرهای میزان درآمد سالیانه از بین عوامل اقتصادی، تشکیل دوره-های آموزشی ترویجی و حس مسئولیت‌پذیری از بین عوامل اجتماعی، به ترتیب با ضریب همبستگی 232/0، 180/0 و 388/0، با میزان مشارکت بهره‌برداران در طرح‌های مرتعداری رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندمتغیره گویای آن است که، بیشترین میزان تغییرات متغیر وابسته مربوط به متغیرهای اجتماعی با میزان 181/11 به دست آمده است. همچنین یافته‌های بیانگر آن است که میزان مشارکت بهره‌برداران در طرح‌های مرتعداری در دو متغیر درآمد سالیانه و عضویت در تعاونی، در سطح 95 درصد اطمینان، تفاوت معنی‌داری با یکدیگر دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، حضور در دوره‌های آموزشی و ترویجی، بالا بردن میزان درآمد با استفاده از فعالیت‌های جانبی و همچنین تشکیل تعاونی‌های و عضویت بهره‌برداران در آن‌ها می-تواند از پیشنهادت تحقیق حاضر ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the economic-social factors affecting on pastoralists participatory in implementing rangeland management project in the Sanandaj city

چکیده [English]

The present research was implemented by the purpose of analyzing the economic and social factors affecting on the amount of participation of the rural people and pastoralists in range management projects in the Sanandaj city, Kordestan province. Statistical community of this research was consisting of 420 pastoralists from 10 range management projects in 10 villages. Overall, 200 persons of them were investigated by stratified random and survey method. Data information instrument in this study was through questionnaire. Content validity of questionnaire was determined by experts and specialists viewpoints and questionnaire reliability was calculated by Cronbach's alpha that for this research was equal to 0.812. Results showed that through variables of the amount of annual income from the economic factors and formation of education and extension courses and also responsibility feeling from the social factors with the correlation coefficients of 0.233, 0.180 and 0.388 had positive and significant relation with pastoralists participatory. Results from multivariate regressions showed that the most variations of dependent variables were related to social factors equal to 11.81. Also the results showed that in significant level of 95%, the amount of pastoralists participatory in rangeland management projects in two variables of annual income and range management cooperatives were different. With paying attention to the results, to be present in training and extension courses, to increase the income using peripheral activities and also, organizing cooperatives and membership of pastoralists in them can be the suggestion of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Rangeland
  • pastoralists
  • rangeland management projects