تهیه نقشه پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک با استفاده از روش‌های زمین‌آمار (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش تهیه نقشه خصوصیات خاک با استفاده از روش‌های زمین‌آمار در مراتع طالقان میانی است. به-این منظور واحدهای نمونه‌برداری از طریق تلفیق نقشه‌های شیب، جهت، ارتفاع و نقشه زمین‌شناسی منطقه تهیه شد. در هر واحد، نمونه‌برداری به روش تصادفی-سیستماتیک از طریق پلات‌گذاری در امتداد 3 ترانسکت 150 متری انجام شد. به طور کلی 30 پروفیل خاک در منطقه حفر و از عمق 30-0 سانتی‌متری نمونه خاک برداشت شد. برای تهیه نقشه متغیرهای شن، رس، سیلت، آهک، اسیدیته، هدایت الکتریکی و ماده‌آلی در نقاط نمونه‌برداری نشده از روش‌های کریجینگ نقطه‌ای، کریجینگ بلوکی، وزندهی نرمال فاصله و وزندهی معکوس فاصله و از نرم‌افزار‌های GS+ و GIS استفاده شد. برای ارزیابی دقت نتایج از روش اعتبارسنجی متقابل با کمک معیارهای آماری میانگین انحراف خطا، میانگین مطلق خطا و ریشه دوم میانگین مربعات خطا استفاده شد. نتایج نشان داد که در مورد متغیرهای سیلت، شن، رس و اسیدیته مقادیر دقت و خطا در روش‌های کریجینگ بلوکی و نقطه‌ای اختلاف بسیار اندکی دارد و برای تخمین این متغیرها از دو روش دیگر مناسب‌تر است؛ همچنین، بالاترین دقت نقشه‌های تولید شده مربوط به متغیرهای هدایت الکتریکی با کمترین مقادیر خطا در معیارهای MAE (028/0)، MBE (006/0-) و RMSE (038/0) و ماده‌آلی با کمترین مقادیر خطا در معیارهای MAE (59/0)، MBE (13/0-) و RMSE (71/0) با روش وزندهی فاصله معکوس بوده است و روش وزندهی فاصله نرمال برای همه متغیرها دارای بیشترین خطای تخمین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation Map the spatial distribution some of soil properties using Geostatistics (Case Study: Taleghan miany rangeland)

چکیده [English]

The purpose of this study is to preparation soil properties map using geostatistical methods in Taleghan Miany rangeland. In order to, the units sampling was prepared by the combining of slope, aspect, elevation and geological maps of the area. In each unit, sampling was done by the systematic –random method and was stationed 3 transects 150 meters. Overall, Number of 30 soil samples were collected from a depth of 0-30 cm. Maps of the soil variables that including of sand, clay, silt, lime, pH, electrical conductivity and organic matter variables was used with point kriging, block kriging, Inverse Distance Weighting and Normal Distance Weighting methods in the GS+ and GIS software environment. We was used a cross-validation method using the Mean Bias Error, Mean absolute Error and Root Mean Squar Error to assess the accuracy of the methods. The results showed that, there is very little difference in values accuracy and error between two method of block kriging and point kriging of the silt, sand, lime, clay and pH variables, And are more suitable than other methods for the estimating these variables. Also, high accuracy was related to EC and OM maps which was obtained by the method IDW. Error values obtained for EC variable the least amount of MAE (0.028), MBE (-0.006), RMSE (0.038) and for OM variable the least amount of error MAE (0. 59), MBE (-0.13) and RMSE (0.71). NDW method has the highest estimation error for all variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross- validation
  • Kriging
  • Inverse Distance Weighting
  • Taleghan Miany Rangelands