اثرات مدیریت چرای دایم و فصلی بر تنوع گیاهی در طول فصل رویش (مطالعه موردی: مراتع شواز استان یزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی/ دانشگاه یزد

2 دانشجو

چکیده

ثبات و پایداری اکوسیستم های مرتعی مرهون مدیریت صحیح بر این منابع است که این مهم با شناخت روشهای مدیریتی و بهره‌برداری موجود میسر می‌گردد و باتوجه به اینکه تعیین طول دوره چرا یکی از موارد مهم در مدیریت مراتع می باشد در این مطالعه اثر طول دوره چرا در طی فصل رویش در مراتع استپی چرای فصلی و چکنه شواز استان یزد مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه‌برداری به روش سیستماتیک تصادفی با تعداد 30پلات دو مترمربعی در امتداد 10 ترانسکت در هر دو سایت مراتع چکنه و چرای فصلی در سه زمان ابتدا، اواسط و انتهای فصل رویش با توجه به فرم رویشی غالب و همگنی پوشش انجام شد. در داخل هر پلات فهرست گونه‌های موجود، درصد تاج پوشش، تولید و تعداد پایه های گیاهی اندازه‌گیری گردید و دادها با استفاده از تجزیه واریانس دو طرفه و آزمون دانکن در نرم افزار SPSS22 آنالیز گردید. نتایج نشان داد تراکم، تولید و درصد پوشش گیاهی در اثر چرای دائم کاهش معنی داری(01/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of permanent and seasonal grazing management on diversity of vegetation in rangelands during growing season( case study: Shavaz rangelands of Yazd Province

چکیده [English]

Rangeland ecosystems stability comes from a proper management of resources which would be themselves possible just by being familiar with different management and utilization methods. As far as grazing duration is one of important factors in rangeland management, effect of grazing duration along growing season in simmer and rural rangelands of a steppe area in Yazd province , named Shavaz, has been studied in this investigation.Therefore a systematic random sampling due to the dominant life form and homogenity of vegetation with taking 30 plots of 2 quadrat metre area along 10 transects in both sites of rural and summer rangelands in three time intervals of beginning , in the middle and at the end of growing season has been done and measured.In each plot , list of species, canopy cover and number and production of plants were measured and there were analyzed data by two-way variance and Duncan test in the SPSS software. Results indicate significant decrease (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Term of grazing
  • Growing season
  • Shavaz rangelands
  • steppe