اثر نانوذرات نقره بر جوانه‌زنی دو گونه مرتعیFestucaarundinaceaeو FestucaOvinaتحت تنش شوری

چکیده

مقاومت به شوری از جمله عوامل مهم در انتخاب گونه­های مناسب برای اصلاح اساسی مراتع می‌باشد و موفقیّت آن نیز به پاسخ­های بذور به جوانه­زنی و رشد اولیه بستگی دارد. در این پژوهش، اثرات نانوذرات­ نقره بر جوانه­زنیدو گونه مرتعی Festucaarundinaceaeو Festucaovinaتحت تنش شوریبه‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو عامل شوری در چهار سطح (0، 100، 200 و 400 میلی­مولار در لیتر از نمک NaCl) و عامل نانوذرات نقره در چهار سطح (0، 10، 20 و 30 پی‌پی‌ام) در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که اثرات ساده گونه، تنش شوری و نانو ذرات نقره و برهمکنش آن‌ها برای همه صفات مورد بررسی به‌جز طول ریشه­چه در سطح یک درصد معنی‌دار بود. نانوذرات نقره باعث افزایش طولی ریشه و ساقه در هر دو گونه و به‌خصوص گونه F. ovina شد با وجود این‌که اثرات مثبت کمتری برای گونه F.arundinaceae مشاهده شد.در مجموع استفاده از غلظت 20 پی‌پی‌ام نانوذرات نقره باعث بهبود در مؤلفه­های سرعت جوانه­زنی، شاخص بنیه گیاهچه و طول ساقه در مقایسه با تیمار شاهد در شرایط تنش‌شوری شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

r