تاثیر برخی مواد معدنی و پلیمرهای اصلاح کننده خاک بر ویژگی‌های رشد rosmarinus Seidlitzia

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

کمبود و پراکنش نامناسب بارندگی مهمترین محدودیت برای رشد گیاهان در مناطق خشک می‌باشد. استفاده از مواد اصلاح کننده خاک، یکی از روش­های گوناگونی است که در مناطق خشک، با هدف کاهش تنش خشکی، مورد استفاده قرار می­گیرد. به منظور ارزیابی تاثیر سه نوع ماده اصلاح کننده خاک و تنش خشکی بر ویژگی­های رشد و نمو گیاه اشنیان، پژوهشی به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در 12 تکرار انجام شد. در این تحقیق سه سطح برای هر یک از مواد، استاکوزورب (صفر، 1 و 3 گرم در لیتر خاک)، زئولیت (صفر، 10 و 15 درصد وزنی) و پلی‌الکترولیت آنیونی جهت تثبیت خاک (صفر، 05/0 و 07/0 درصد وزنی)، در نظر گرفته شد. تیمار آبیاری قبل از 4 برگی شدن نهال­ها اعمال نشد و آبیاری همه گلدان­ها، هر 3 روز یکبار انجام شد. پس از این مرحله سه سطح آبیاری (4، 8 و 10 روز یکبار) برای نهال­ها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که به غیر از تاثیر منفی فراجاذب استاکوزورب بر درصد سبز شدن بذر اشنیان از سطح گلدان، هر سه ماده در شرایط تنش خشکی بر ویژگی­های رشدی گیاه اشنیان، تاثیر مثبت داشتند، به‌طوری‌که 10 درصد وزنی زئولیت باعث افزایش معنی­دار درصد سبز شدن بذر نسبت به تیمار شاهد (خاک فاقد مواد اصلاح کننده) ­گردید. اکثر شاخص­های رشدی گیاه اشنیان در تیمارهای 10 درصد وزنی ماده معدنی زئولیت (کلینوپتیلولایت)، 1گرم استاکوزورب در لیتر خاک و 07/0 درصد وزنی پلی­الکترولیت و آبیاری 8 روزه با تیمار شاهد (خاک بدون مواد اصلاح کننده و آبیاری 4 روزه) اختلاف معنی­دار نداشت. با توجه به تاثیر مثبت بر ویژگی­های رشدی گیاه، فراوانی طبیعی در ایران، استخراج آسان و در نهایت قیمت اقتصادی زئولیت کلینوپتیلولایت، به­کارگیری این ماده معدنی می­تواند گامی موثر جهت کاهش تنش خشکی در فرایند رشد گیاهان در مناطق خشک و توسعه پایدار در کشور باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of soil amendment polymer and mineral materials on growth characteristics of Seidlitziarosmarinus

چکیده [English]

Shortage and incompatible distribution of rainfall are important limitations to plant growth in arid regions. One of the ways to reduce this stress is using amendment materials for soil. The aim of this study was to evaluate the effects of three types of soil amendment materials and irrigation intervals on growth characteristics of Seidlitziarosmarinus. All data were statistically analyzed using the three factor factorial experiment and completely randomized design. The treatments mean were compared using Duncan's multiple range test. We considered three levels of irrigation (4, 8 and 10 days), and three levels for each of the materials (0, 1 and 3 gr/L of Stockosorb, 0, 10 and 15 wt% of Zeolite and 0, 0/05 and 0/07 wt% of Anionic polyelectrolyte). The results showed that, apart from the negative impact of Stockosorb superabsorbent on germination percentage, all three materials had a positive impact on growth characteristicsofSeidlitziarosmarinusanddecreased the drought stress. Most growth indicators ofSeidlitziarosmarinusin 10 wt% zeolite, 1 gr/L Stockosorb and 0/07 wt% Anionic polyelectrolyte with 8 days irrigation treatments were not significantly different in comparison with the control (soil without amendments) with 4 days irrigation. According to the positive impact on plant growth characteristics, natural abundance in Iran, easy extraction procedure and the low price of Clinoptilolite, use of this mineral is considered effective in reducing drought stress during growth processes of plants in drylands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zeolite
  • clinoptilolite
  • Anionic polyelectrolyte
  • Seidlitziarosmarinus