بررسی ارزش اقتصادی تولیدات دامی در نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

نظام دامداری متکی به مراتع عمدتاً براساس سیستم‌های سنتی مدیریت می‌شود و ارزش افزوده این بخش از منابع طبیعی در درآمد بهره‌برداران مورد توجه جدی قرار گرفته است. با توجه به آنکه مراتع با تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز دام، نقش مهمی در تأمین معیشت و اقتصاد خانوار دامداران دارند، تحقیق حاضر با هدف برآورد درآمد اقتصادی تولیدات دامی در پاسخ‌گویی به نیازهای معیشتی مرتعداران مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر به انجام رسید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی همراه با مصاحبه حضوری صورت پذیرفت. اطلاعات مورد نیاز به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده از 56 خانوار بهره‌بردار و از 3 گله و روستا جمع آوری شد. به‌منظور تحلیل مالی فعالیت دامداری، بیلان مالی فعالیت‌های دامی اعم از درآمد ناخالص، هزینه‌های دامداری، درآمد خالص بهره‌برداران، محصولات دامی و مدت زمان بهره‌برداری از علوفة مراتع مطالعه شد و در نهایت ارزش کل اقتصادی تولیدات دامی محاسبه گردید. میانگین درآمد خالص روزانه در سرخ گریوه 423300 ریال، در کلیا 423170 ریال و در پابند 476800 ریال برآورد شده است. همچنین نتایج حاصل از تولید هر هکتار از مراتع منطقه 5/276 کیلوگرم درهکتار برآورد شد که با توجه به برآورد علوفه مورد نیاز مشخص گردید، 142 کیلوگرم در هکتار کمبود علوفه وجود دارد و مرتع‌داران نیاز به واردات علوفه داشته‌اند. بنابراین، درآمد حاصل از دامداری سنتی صرفاً متکی به علوفه مرتعی پاسخ‌گوی نیازهای اقتصادی مرتعداران منطقه مورد مطالعه نبوده است. در خاتمه نیز به تحلیل عوامل مؤثر بر ارزش تولیدات دامی از دیدگاه بهره‌برداران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Economic Value of Livestock Productions in Tradisional Animal Husbandry System Dependent on Rangelands (Case study: Summer Rangrlands of

چکیده [English]

Pasture-based livestock systems are managed based on traditionally systems and value added of this part of natural resources has been taken serously. According that rangelands by supplying some part of forage need for livestock, has an important role in livelihoods and household economies of pastoralists in response to their livlihood need in Hejar-Jarib Behshar. The necessary data collected from 56 beneficiary households and 3 villagers and flocks. Financial analysis of livestock husbandry activities, finatial balance livestock contains gross revenue, livestock costs, net income, livestock production and operation time of using rangeland forage has been studied and then total economic value of livestock production evaluated. Average daily net income in Sorkhgrive, Kolya and Paband etimated respectively 423300, 423170 and 476800 rial. Also forage production of the rangelands estimated 2756.5 per hectare. By considering necessary forage, it was found that there was lack of 142 kg forage per hactare that needs to import forage. So, the results showed that traditional animal husbandary income wich are only dependent to rangelands forage were not sufficient to the economic needs of range managers. Finally the effective factors on animal production has been analysed in the view of beneficiaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic value
  • Aimal Production
  • Traditional animal husbandary
  • Summer rangelands