پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از اطلاعات بارندگی و تصاویر ماهواره‌ای NOAA AVHRRدر استان کرمانشاه

چکیده

بارندگی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار بر پوشش گیاهی محسوب می‌گردد. امروزه از تصاویر ماهواره‌ای به‌طور گسترده‌ای جهت پایش اثر نوسانات بارندگی بر تغییرات پوشش گیاهی استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی رابطه تغییرات پوشش گیاهی و نوسانات بارندگی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای NOAA AVHRR در طول سال‌های 2006-1983 می‌باشد. نقشه‌های بارندگی در مقیاس‌های مختلف زمانی (سالیانه، فصلی)تهیه گردید.مناطق مورد مطالعه را پنج تیپ گیاهی شامل علفزار، بوته‌زار، جنگل، زمین‌های زراعی و مناطق شهری در استان کرمانشاه شامل می‌شود. جهت پایش تغییرات پوشش گیاهی روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که در طول دوره‌ مطالعاتی تأثیرات بارندگی بر پوشش گیاهی برحسب، زمان بارش و نوع فرم رویشی متفاوت است، به‌طوری‌که در منطقه مناطق شهری رابطه معناداری بین میزان بارش و پوشش گیاهی در هیچ یک از مقیاس‌های زمانی مشاهده نشد. در مناطق مرتعی بالاترین میزان همبستگی میان بارش فصل بهار و تغییرات پوشش گیاهان دیده شد. در حالی‌‌که منطقه جنگلی بیشترین همبستگی را با بارش سالیانه نشان داد و در زمین‌های زراعی بیشترین همبستگی با بارش فصل بهار و اسفند دیده شد. در مناطق علف‌زارنیز همبستگی بیشتری نسبت به بوته‌زارها با میزان بارندگی وجود داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

r