ارزیابی جمعیت‏های مختلف گیاه مرتعیTrin. & Rupr. Stipa hohenackeriana از نظر عملکرد علوفه و بذر در استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

2 استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

در این تحقیق 10 جمعیت‏ مختلف گیاه Stipa hohenackeriana از نظر عملکرد علوفه و بذر بررسی شدند. بذور مورد نیاز از رویشگاه‏های طبیعی استان اصفهان جمع آوری و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار کشت و صفات مربوط به عملکرد و اجزاء عملکرد بذر و علوفه بررسی گردید. جمعیت‏ها در کلیه صفات تفاوت معنی‏داری داشتند جمعیت رحمت آباد خوانسار با عملکرد علوفه و بذر به ترتیب 1140 و 160 کیلوگرم در هکتار جمعیت‏ برتر شناخته شد. در تجزیه به مولفه‏های اصلی شش مولفه اول، 97 درصد از کل واریانس متغیرها را توجیه کرد. تعداد بذر و وزن بذر سنبله، طول سنبله و ارتفاع گیاه در سنبله‏دهی در تبیین مولفه اول، وزن بذر تک بوته، طول بذر و عملکرد بذر در مولفه دوم، طول برگ، ارتفاع در زمان رسیدگی و تاج‏پوشش در مولفه سوم، وزن خشک بوته و عملکرد علوفه در مولفه چهارم، طول سنبله در زمان رسیدگی و وزن هزار دانه در مولفه پنجم و وزن خشک به تر در مولفه ششم بیشترین اهمیت را در تبیین مولفه‏ها دارا بودند. تجزیه خوشه‏ای جمعیت‏ها را در سه گروه قرار داد که جمعیت رحمت‏آباد خوانسار، سه، قلعه شاهرخ و گردنه ملا احمد در خوشه دوم با عملکرد علوفه و بذر بیشتر جمعیت‏های برتر برای تولید ارقام ترکیبی معرفی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که تنوع ژنتیکی کافی برای صفات مختلف از جمله عملکرد بذر و علوفه در میان جمعیت‏های مورد مطالعه وجود دارد که پس از انتخاب صفات شاخص و انجام کارهای اصلاحی جهت احیاء مراتع قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of seed and forage yield in Stipa hohenackeriana populations in Esfahan provinc

چکیده [English]

This study was carried out to evaluate 10 Stipa hohenackeriana populations based on forage and seed yield. Population seeds were collected from natural habitat of Esfahan province and were examined in a field condition using a randomized complete block design with 3 replications. Yield and yield components of seed and forage were studied. Populations showed significant differences for all traits. Rahmat abad Khansar had the highest forage and seed yield (1140 and 160 kg/ha, respectively). The first sixth components determined 97% of the total variation. Number of seeds in spike, spike seed weight, Plant height in spiking and spike length in spiking were the most important traits in the first component, seed weight of shrub, seed length and seed yield the second component, leaf length, stem height in maturing and canopy the third component, Shrub dry weight and forage yield in the fourth component, spike length in seed maturity 1000 seeds weight in the fifth component and dry weight/wet weight in the sixth component were important. Populations were classified into 3 groups and Rahmat abad Khansar, Soh, Ghalee Shahrokh and Gardane mola ahmad populations introduced as superior for forage and seed yield. The distribution of the populations based on (PCA) analysis was in agreement with cluster analysis results. Based on the results there is enough genetically variation between populations for seed and forage yield. Therefore it can use in restoring grasslands by selection indices and improvement programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stipa Hohenackeriana
  • Yield
  • Correlation coefficient
  • Principal components analysis and Cluster analysis