بررسی تاثیر ترسالی و خشکسالی و دوره رشد بر تولید و مصرف گونه Hammada salicornica درسایت چنگوله شهرستان مهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

گیاهان مرتعی در ماهها و سالهای مختلف،تولید معینی دارند.دام نیز در مقاطع مختلف فصل چرا مقدار علوفه معینی مصرف می کند،به منظور بررسی این تغییرات در مراحل مختلف رویشی توسط دام،تحقیق حاضر به مدت پنج سال (89-1385) در مراتع قشلاقی شهرستان مهران به اجرا گذاشته شد.بدین منظور زمینی یک هکتاری در نظرگرفته و توسط سیم خاردار محصورگردید وبرای هر ماه2پایه در نظر گرفته و به مدت6ماه درهرسال اندازه گیری ادامه داشت بنابراین 48 پایه در داخل قطعه محصور و48پایه در بیرون آن شماره گذاری و تعیین گردید. از ابتدای فصل رویش تولید علوفه پایه‌های گونه Hammada salicornica در داخل قطعات محصور و علوفه باقیمانده آن‌ها در عرصه‌های چرا شده،با فواصل یک ماهه برداشت شده و از تفاضل علوفه قطع وتوزین شده،میزان مصرف از هر پایه تعیین شد. این کار تا خروج دام از مرتع درطی سالهای مورد مطالعه ادامه یافت. به منظور بررسی تأثیر سال ها و ماه‌ها بر تولید و مصرف گونه تحت بررسی در منطقه، داده‌های حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شروع رشد گونه در اغلب سال‌هافروردین ماه بوده و تولید آن بین 14تا 51کیلوگرم در هکتار و میزان مصرف بین 6تا12 کیلوگرم برآورد شده است.در کل این گونه 7/9 درصد تولید نسبی و 1/5 درصد مصرف نسبی مرتع را دارا می باشد. تجزیه واریانس نشان داده است که سال و دوره رشد اثر معنی‌داری بر تولید و مصرف دارند. نتایج حاکی است که تولید این گونه به بارندگی سال قبل وابسته است. حداکثر تولید در فروردین ماه وکمترین میزان رشد دراسفند ماه مشاهده شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of drought and wet and growth periods on production and consumption of Hammada salicornica species (case study: Changooleh, Mehran, Iran)

چکیده [English]

Each species during the grazing season and in different years has specified production.livestock in any point of grazing season and in different years had Consumes a certain amount of forage That according of conditions and varies races are different.In order to investigate the growth characteristics and production and forage consumption in different stages of vegetative by livestock This project was carried out in Rangeland Changouleh at five-year.Therefore, in early growing season the production of forage species inside enclosed components and residual forage in fields grazed by livestock, harvested at intervals of one month.And the difference between them, the amount of consump for each species was determined.This action continued until the livestock departure from rangeland. Finally, in order to study the effect of year and month of harvest on production and consumption of species under consideration in the study area, the data were obtained and analyzed.growth of species Hammada salicornica was in most years in April and production of it between 14 to 51 kg per hectare, which consume between 6 and 12 kg.finally these species has 9.7 percent relative production and 5.1 percent relative consumption in rangeland.Analysis of variance showed that year has a significant effect on the production and consumption

کلیدواژه‌ها [English]

  • production
  • consumption
  • Hammada salicornica