مدل‌سازی پراکنش گونه‌های گیاهی در مراتع غرب حوض‌سلطان استان قم با روش رگرسیون لوجستیک

چکیده

این پژوهش به­منظور ارائه مدل پیش­بینی پراکنش گونه­های گیاهی انجام شد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از نقشه‌هایشیب،جهت، ارتفاع و زمین­شناسیبا مقیاس 1:25000، واحدهای همگن بوم‌شناختی مشخص شد. سپس در هر واحد همگن، نمونه‌برداری از پوشش گیاهیبهروشتصادفی-سیستماتیکازطریقپلات‌گذاریدرامتدادچهارترانسکت (فاصله بین ترانسکت­ها با توجه به شرایط منطقه500 متر انتخاب شد) انجامشد. اندازه نمونه با توجه به تغییرات پوشش گیاهی و روش آماری 60 پلات و اندازه پلات­ها نیز حداقل سطح 2 تا 25 متر­مربع تعیین شد. برای اندازه‌گیری خصوصیات خاک در طول هر ترانسکت دو پروفیل حفر و از دو عمق 30-0 و80-30 سانتی‌متر نمونه خاک برداشت شد و خصوصیات سنگریزه، بافت، رطوبت اشباع، رطوبت قابل دسترس، آهک، گچ، ماده آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی با روش­های معمول اندازه‌گیری شد. نقشه­پیش‌بینی رویشگاه گونه­های گیاهی با استفاده از مدل­های رگرسیون لوجستیک تهیه شد. بعد از تعیین آستانه بهینه حضور به روش حساسیّت و اختصاصیّت برابر، میزان تطابق نقشه­های پیش‌بینی با نقشه­های واقعی پوشش با استفاده از ضریب کاپا اندازه­ گیری شد. بر ‌اساس مدل­های حاصل، عوامل هدایت الکتریکی، بافت خاک، اسیدیته، مقدار گچ، آب در­­ دسترس، مقدار سنگریزه و آهک بیشترین نقش را در پراکنش جوامع گیاهی مورد مطالعهدارند. میزان تطابق نقشه­های پیش­بینی حاصل با نقشه واقعی برای رویشگاه ‌HalocnemumStrobilaceum، خیلی­خوب؛ برای رویشگاه­های Tamarixpasserinoides،Artemisia sieberi1، خوب و برای رویشگاه­های Seidlitziarosmarinus وArtemisia sieberi2 ضعیف برآورد شد. این نتایج نشان داد که روش رگرسیون لوجستیک قادر است رویشگاه گونه­هایی با دامنه بوم­شناختی محدود را بهتر از گونه­های با دامنه بوم­شناختی گسترده پیش­بینی کند. همچنین آستانه بهینه حضور برای هر یک از گونه­های گیاهی و مدل مربوط به آن گونه متفاوت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

r