تعیین شایستگی مرتع برای چرای گوسفند با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیارهFuzzy-AHP (مطالعه موردی: مرتع فورگ درمیان، خراسان جنوبی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 University of Birjand, Faculty of Natural Sciences and Environmental Dep. Watershed and Management

2 دانشگاه بیرجند

چکیده

یکی از مشکلات اساسی اراضی مرتعی این است که از مراتع بر اساس پتانسیل و شایستگی آنها استفاده نمی شود و این استفاده نادرست منجر به تخریب بیش از حد مراتع شده است. شایستگی مرتع عبارتست از حالتی که بتوان از مرتع به عنوان چرای دام در طی سالیان دراز استفاده کرد بدون اینکه به منابع پوشش گیاهی و خاک آن صدمه ای وارد شود. تعیین شایستگی مرتع یکی از مهمترین عوامل مدیریت اراضی مرتعی به شمار می رود. در این تحقیق شایستگی مراتع منطقه فورگ درمیان برای چرای گوسفند با بکارگیری سه فاکتور تولید علوفه، منابع آب و حساسیت به فرسایش مورد بررسی قرار گرفت. در این روش نقشه‌های مورد نظر پس از تهیه با روش فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی امتیاز بندی گردید. نقشه نهایی به کمک تکنیک ترکیب خطی وزنی استخراج شد. براساس نتایج بدست آمده از مهمترین عوامل کاهش دهنده شایستگی مرتع در این منطقه می-توان به تولید علوفه کم به سبب خشکسالی های مستمر سال های اخیر، پستی و بلندی، شیب زیاد، عمق کم خاک و فرسایش اشاره نمود. در مجموع نتایج به دست آمده نشان دهنده توانایی روش تصمیم گیری چندمعیاره در تولید نقشه های شایستگی منطبق تر بر واقعیت زمینی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Rangeland Suitability for sheep grazing using a Fuzzy-AHP approach (Case study: Forg-e-Darmiyan rangeland, Southern Khorasan)

چکیده [English]

One of the main problems of rangelands is that they are not used based on their potential and suitability, this has led to the rangeland degradation. Range suitability is the state that a grazing pasture can be used over many years without vegetation and soil resources damage The most important work in rangeland management is rangeland suitability assessment. In this study, the suitability of Furg Darmiyan rangeland for sheep grazing was assessed using three factors including forage production, water resources and sensitivity to erosion. Thus, interested maps were prepared and ranked using a hierarchical-fuzzy approach. The final rangeland suitability map was plotted using a weighted linear combination. The findings showed that low forage shortage resulted from consecutive droughts, topography, steep slopes, shallow soils and erosion can be mentioned as the most important limiting factors of sheep grazing in the study area. Overall, the results indicated the ability of multi-criteria decision-making approach in producing suitability maps which are more reliable and agreed with the ground truth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rangeland Suitability
  • production
  • Erosion
  • Fuzzy-AHP
  • GIS