دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-115 
بررسی روند تجزیه لاشبرگ چهار گونه مهم مرتعی در مناطق جلگهای خزری

صفحه 1-16

فاطمه منتظری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ مائده یوسفیان


تغییرات فصلی تولید و مصرف علوفه گونه Agropyron desertorum در مراتع نیمه استپی کوه پنج بردسیر

صفحه 31-45

غلامحسین رحمانی؛ مرتضی اکبر زاده؛ محمد شریفی یزدی؛ محمد رضا کدوری