درباره نشریه

این مجله مقالات علمی مرتبط با منابع طبیعی و علوم مرتع و گزارشهای کوتاه عملی را را چاپ خواهد کرد و مقالات ارسالی بایستی در محورهای زیر قرار گیرد.

 

محورهای مورد پذیرش مجله

-         بوم شناسی و ارزیابی مراتع

-بوم شناسی مرتع

-کارکردهای غیرعلوفه ای مراتع

-مدل­سازی مرتع

-هیدرولوژی مرتع

-ارزیابی و اندازه­گیری مرتع

-اکوفیزیولوژی گیاهان مرتعی

-

-- اصلاح و توسعه مراتع

-بهره­برداری چندمنظوره مراتع

-مدیریت چرای دام

-فناوری­های نوین در مرتع

-اصلاح و احیای مراتع

-دانش و فناوری­های تکثیر گیاهان مرتعی

-کنترل آفات و بیماری­های گیاهان مرتعی

-

-- مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع

-مسائل اجتماعی و سیاست مراتع

-اقتصاد مراتع