فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارسال شده از طریق سایت در اولین فرصت توسط مدیر داخلی مجله دریافت و در اولین جلسه هیئت تحریریه جهت تصمیم گیری در مورد مقاله و ارسال آن به داوران مطرح می شود. تلاش و اهتمام جدی مدیران مجله در جهت کاهش زمان بررسی مقالات به منظور ارج نهادن به وقت ارزشمند محققان محترم خواهد بود.