نویسنده = عظیمی، مژگان السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیامدهای آتش سوزی بر خواص خاک مراتع

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-64

محمود گودرزی؛ مژگان السادات عظیمی؛ شهرام بانج شفیعی