تحلیل سرمایه‌های اجتماعی مؤثر بر مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع (استان کردستان، شهرستان قروه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

امروزه مشارکت بدون پشتوانه سرمایه اجتماعی با شکست مواجه می‌شود. از این رو ضعف سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی سبب عدم مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی و نقش مؤلفه‌های آن در میزان تمایل به مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع در شهرستان قروه است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، علی- همبستگی است. جامعه آماری 600 نفر از کشاورزان و دامداران مراتع شهرستان قروه بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه در این تحقیق 234 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. برای حصول اطمینان از اعتبار پرسشنامه از نظر متخصصان و برای محاسبه پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن بالاتر از 7/0 به دست آمد. برای بررسی رابطه بین تمایل به مشارکت و شاخص‌های احساس تعلق، مشارکت اجتماعی، امنیت و سرمایه اجتماعی کل از ضریب همبستگی پیرسون (با توجه به نرمال بودن توزییع آن‌ها) و برای بررسی رابطه بین تمایل به مشارکت سازمان‌یافته با اعتماد بین افراد، اعتماد نهادی و انسجام اجتماعی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که شاخص‌های سرمایه اجتماعی قادر به تبیین 62 درصد از واریانس کل تمایل بهره‌برداران به مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع بودند. همچنین، نتایج به‌دست آمده از اثرات کل تحلیل مسیر نشان می‌دهد که متغیرهای مشارکت اجتماعی، اعتماد نهادی، اعتماد بین فردی، احساس تعلق و انسجام اجتماعی؛ به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت دامداران و کشاورزان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of social capital affecting participation in rangeland restoration projects (Kurdistan province, Qorveh city)

نویسندگان [English]

  • Farzad Ahmadi 1
  • ronak Ahmadi 2
1 no
2 no
چکیده [English]

Nowadays participation will fail without the support of social capital. The weakness of social capital in rural communities due to lack of participation in social activities. The aim of this study was to evaluate the role of social capital and its components in the desire to participate in rangelands rehabilitation and restoration projects in the city is Qorveh. The purpose of this research, applied research method, path analysis - correlation. The population of 600 ranchers and farmers were Qorveh city. The sample in this study, 234 patients were selected according to Morgan table. Data were collected by questionnaire. To ensure the validity of the experts and Cronbach's alpha coefficient was used to calculate reliability and value higher than 0.7, respectively. To examine the relationship between participation and indicators of a sense of belonging, social participation, security and social capital of the Pearson correlation coefficient (according to its normal distribution) and to examine the relationship between participation tend to trust people, trust institutional and social cohesion of the Spearman correlation coefficient was used. The results showed that social capital is able to account for 62% of the total variance of the willingness of farmers to participate in rangelands rehabilitation and restoration plans were. Also, results from the effects of path analysis showed that the variables of social participation, institutional trust, interpersonal trust, sense of belonging and social cohesion; the highest impact on participation of farmers and farmers in their rangelands rehabilitation and restoration projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • social capital
  • institutional trust
  • social cohesion
  • Qorveh city