تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه‏ تره عمل‏ آوری شده با آهک در زمان‌های مختلف به روش کیسه‌های نایلونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و خصوصیات تجزیه‏پذیری گیاه مرتعی سلمه‏تره با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی انجام گرفت. نمونه برداری از این گیاه در سه مرحله‌ی رشد (رویشی، گلدهی و بذردهی) در مراتع گناباد در سال 1392صورت گرفت. نمونه‌های برداشت شده پس از خشک شدن در هوای آزاد آسیاب شدند. قسمتی از نمونه گیاه جمع آوری شده از مرحله‌ی گلدهی،باآهک 4 درصد به مدت 2، 4 و 8 روز عمل‏آوری شدوترکیب شیمیایی آن بررسی شد. جهت تعیین میزان تجزیه‏پذیری ماده خشک، پروتئین، فیبر نامحلول در شوینده‌ی خنثی گیاه از دو رأس گاو فیستوله شده استفاده گردیدومیزان تجزیه‏پذیری نمونه‌هادر زمان‌های صفر، 72،48،24،16،8،4،2 و 96 ساعت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در مقدار پروتئین گیاه سلمه تره درمراحل مختلف رشد مشاهده شد (05/0>p)، بدین صورت که در مرحله‌ رویشی حداکثر بود. سپس درمرحله‌ گلدهی و بذردهی به ترتیب بیشترین میزان پروتئین خام را داشته‌اند(05/0>p).حداکثر خاکستر نیز در مرحله‌ رویشی (97/23درصد) مشاهده شد. با پیشرفت مرحله رشدازمیزان پروتئین گیاه کاسته شده وبرمقدارفیبر نامحلول در شوینده‌ی خنثی آن افزوده شد.عمل‏آوری با آهک سبب شد مقدار پروتئین خام گیاه سلمه‏تره در مرحله‌ گلدهی افزایش یافت(05/0>p).میزان ناپدید شدن ماده خشک در انکوباسیون 96 ساعت برای گیاه سلمه‏تره عمل‏آوری شده به مدت 4،2،0و 8 روز به ترتیب 41/85، 02/87، 79/88 و 03/86 درصد بود و تفاوت ها در بخش سریع و کند تجزیه ماده خشک از نظر آماری معنی‏دار نبود. تجزیه‏پذیری مؤثر شکمبه‏ای پروتئین درمرحله‌ی بدون عمل‏آوری با هک بیشتر بود(05/0>p)وبا فزایش مدت عمل‏آوری کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Nutritional value of Fat-hen processed with lime at different times using in situ technique.

نویسندگان [English]

  • Hamideh Heidari
  • Moslem Bashtani
چکیده [English]

This experiment was conducted by nylon bags method to determine the chemical composition and degradation characteristics of pasture plants Fat-hen.The sample was taken at three stages of plant growth(vegetative, flowering and seeding)in Gonabad during1392.The harvested Samples was ground after drying in the open air. Part of the Fat-hen plant samples was collected from flowering stage, Processed wit 4 percent lime for2, 4 and 8 day periods and its chemical composition was investigated. Two Fistulated cows were used to determine the amount of dry matter, protein and Neutral detergent insoluble Fiber plant and the rate of degradation of Samples was measured at the time periods of0,2,4, 8,16,24,48,72and96hours.The results showed Significant differences in the amount of content of the plant at different growth Stages(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chenopodium Album (Fat-hen)
  • Nutritional value
  • Degradation
  • Nylon bags technique
  • Processing