بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه (Medicago sativa) و سلمکی دانه عدسی (Atriplex lentiformis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 هیئت علمی مرکز تحقیقات

چکیده

بررسی و مطالعه پیرامون کشت محصولات علوفه‌ای با استفاده از فاضلاب شهری اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثر فاضلاب شهری یزد بر روی خصوصیات کمی و کیفی گونه‌هایMedicago sativa و Atriplex lentiformis می‌باشد. این آزمایش به صورت طرح آماری کاملا تصادفی با سه تیمار آبیاری شامل (آب شرب 100%، آب شرب 50% + فاضلاب 50%، فاضلاب 100%) در 10 تکرار طی یک دوره چهار ماهه بر هر دو گونه بطور مجزا اجرا شد. نتایج نشان داد که تیمار فاضلاب 100% باعث افزایش نسبت وزن تر و خشک برگ به ساقه گیاه یونجه و در گیاه آتریپلکس باعث افزایش نسبت وزن تر برگ به ساقه شد (05/0> p). اما بر روی کمیت و ارتفاع دو گیاه اثر معنی‌داری نداشت. در تیمار فاضلاب خصوصیات کیفی گیاه یونجه از جمله درصد پروتئین خام و کربوهیدراتهای محلول افزایش و خاکستر کل کاهش یافت. درصد دیواره‌سلولی منهای همی‌سلولز، قابلیت هضم ماده خشک، انرژی متابولیسمی، فیبر خام، انرژی قابل هضم و کل مواد غذایی قابل هضم تحت تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری قرار نگرفتند. در گیاه آتریپلکس تیمارهای فاضلاب باعث کاهش درصد خاکستر کل شد اما بر سایر خصوصیات کیفی اثر معنی‌داری نداشت. با توجه به نتایج این تحقیق تیمار فاضلاب 100% مناسبترین تیمار جهت آبیاری این دو گونه می‌باشد. در مجموع بنظر می رسد با توجه به محدودیت منابع آب استفاده از فاضلاب‌های شهری در صورت تصفیه مناسب نه تنها کمبود منابع آبی را جهت تولید علوفه جبران می‌کند بلکه در افزایش کیفیت علوفه نیز موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Yazd wastewater on forage quantity and quality of Medicago sativa and Atriplex lentiformis

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Karimian 1
چکیده [English]

Municipal wastewater is a major source of water in arid regions. The study on the production of forage crops using wastewater is very important. In this study examines the effects of municipal wastewater Yazd on forage quantity and quality of Medicago sativa (alfalfa) and Atriplex lentiformis. This experiment include a completely randomized design with 3 irrigation treatments (100% drinking water, 50% drinking water + 50% wastewater, 100% wastewater) and two separate species in 10 replicates over a period of 4 month. The results showed that 100% wastewater treatment increased leaf fresh and dry weight to stem ratio of alfalfa and for Atriplex lentiformis increased leaf fresh weight to stem ratio(p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atriplex lentiformis
  • Medicago sativa
  • Municipal wastewater
  • Forage Quantity
  • Forage Quality