بررسی اثر قرق بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع بخش زاغه استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

3 استاد پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد

چکیده

بهره برداری بیش از حد در بسیاری از مراتع ایران، یکی از علل مهم تخریب و انهدام مراتع است. بر اثر چرای مفرط دام های اهلی پوشش گیاهی مرتع از بین رفته وخاک عاری از پوشش گیاهی شده و در معرض فرسایش قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر قرق بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک، مطالعه ای در ایستگاه تحقیقاتی زاغه واقع در استان لرستان صورت گرفت. بدین منظور در دو منطقه تحت چرا و قرق شده، 10 نمونه خاک به روش تصادفی - سیستماتیک از عمق 0 تا 30 سانتی متری خاک برداشت و به آزمایشگاه انتقال یافت. در آزمایشگاه خصوصیات خاک شامل بافت خاک، وزن مخصوص ظاهری، نیتروژن کل، نسبت C/N، فسفر، پتاسیم، آهک، اسیدیته (pH)، هدایت الکتریکی (EC)، اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج آماری نشان داد که قرق بر بافت خاک وpH خاک اثر معنی داری نگذاشته است، ولی بر میزان وزن مخصوص ظاهری، کربن آلی، نیتروژن کل، نسبتC/N، فسفر، پتاسیم، آهک و هدایت الکتریکی (EC) اثر معنی دار گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of grazing on soil physicochemical properties in a summer rangeland (case study: Zagheh Rangeland, Lorestan Province)

چکیده [English]

Heavy exploitation is a major cause of degradation and destruction of rangelands. Rangeland overgrazing by livestock destroyed vegetation and cause bare soil which exposed to erosion. To studying the effect of grazing on physicochemical properties of soil, a study was conducted at Zagheh research station located in Lorestan province. For this purpose, in both grazed and protected area, 10 soil samples was done based on randomized systematic method from 0 to 30 cm soil depth which transferred to the laboratory. In laboratory soil properties such as soil texture, bulk density, total nitrogen, the C / N, P, K, lime, acidity (pH), electrical conductivity (EC), were measured. Data analysis was performed in SPSS software. The statistical results showed that soil texture and soil pH was not significantly affected by grazing. However the bulk density, organic carbon, total nitrogen, the C/N ratio, P, K, lime and electrical conductivity (EC) significantly affected by grazing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rangeland
  • soil nutrition
  • Electrical conductivity
  • acidity