اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر کوتاه مدت آتش بر پوشش گیاهی و خاک در مراتع درود فرامان استان کرمانشاه انجام گرفت. آتش‌سوزی در اواخر سال 1391 ایجاد شده و یک سال پس از آن در منطقه حریق به مساحت 30 هکتار 2 واحد کاری آتش‌سوزی شده و شاهد انتخاب گردید. در هر واحد دو ترانسکت 100 متری یکی در جهت شیب و دیگری عمود بر آن انتخاب شد. نمونه‌برداری از پوشش گیاهی و خاک به روش سیستماتیک تصادفی انجام شد. در هر پلات نمونه‌برداری از خاک از عمق سطحی 15-0 سانتی‌متر انجام شد. جهت برداشت داده‌های پوشش گیاهی از 40 پلات مربعی شکل 1*1 مترمربع استفاده گردید. خصوصیات گیاهی شامل نام گونه، درصد پوشش، تولید، خوشخوراکی و تنوع و خصوصیات خاک شامل رطوبت، بافت، هدایت الکتریکی، اسیدیته، کربن آلی، آهک، نیتروژن، فسفر و پتاسیم تعیین شد. برای آنالیز داده‌ها از آزمون t غیرجفتی در نرم افزار SPSS 20 و برای ارتباط بین داده‌های پوشش گیاهی با عوامل خاکی از روش آنالیز چند متغیره CCA در نسخه چهارم نرم‌افزار CANOCO استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Short-Term Effect of Fire on Vegetation Structure and Soil Physico-chemical Properties in Non-wooded Rangelands of Dorood Faraman Abstract

نویسنده [English]

  • seyed mojtaba talai tabar 1
چکیده [English]

This research was done for determination of the short term effect of fire on vegetation and soil in Dorood Faraman rangelands of Kermanshah Province. The fire was at the beginning of 2012. Two units included control and burned (30 hectare) treatments were selected after one year. Two transect (100m) were recorded toward and inverse the slope. Vegetation and soil sampling was done by systematic-randomly method. The soil sampling was done in 0-15cm soil depth. The 1m2 plot was used for plant sampling. Vegetation characteristics as species name, vegetation percentage, production, palatability, diversity and soil properties including moisture, texture, electrical conductivity, acidity, organic carbon, lime, N, P, and K were obtained. The statistical analysis of variance and mean comparison was performed using T-test in Spss20 software. The relation between vegetation data and soil factors was done by CCA in CANOCO4. The grasses and forbs had showed an increasing and shrubs had decreased in burned area. As palatability factors, classes I species had showed increasing and classes III were decreased (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fire
  • Non-wooded Rangeland
  • soil
  • Diversity
  • Kermanshah