نویسنده = رضا تمرتاش
تعداد مقالات: 2
اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-18

سید مجتبی طلایی تبار؛ محمد رضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان


اثر تیمار های مختلف بر جوانه زنی و رشد گونه توت روباهی(.Poterium sanguisorba minor L)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 65-78

سیده محدثه احسانی؛ رضا تمرتاش؛ محمد رضا طاطیان