نویسنده = آژیر، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی گونه Elytrigia libanoticus L جهت انتخاب اکسشن برتر در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 84-99

سیدتقی میرحاجی؛ علی اشرف جعفری؛ فرهاد آژیر