دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-122 
3. بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر مشارکت بهره‌برداران در اجرای طرح‌های مرتعداری شهرستان سنندج

صفحه 35-51

نسرین سجادی سجادی؛ مجید محمداسمعیلی؛ بهاره بهمنش؛ محمدرضا شهرکی؛ فرزاد اسکندری


4. بررسی پیامدهای آتش سوزی بر خواص خاک مراتع

صفحه 53-64

محمود گودرزی؛ مژگان السادات عظیمی؛ شهرام بانج شفیعی