نویسنده = داود اخضری
تعداد مقالات: 3
3. بررسی برخی صفات رشد و فیزیولوژیکی گیاه Chrysopogon zizanioides در خاکهای شور (در شرایط گلخانه ای)

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-38

طیبه ملکی؛ بهناز عطائیان؛ بهروز محمدپرست؛ داود اخضری