نویسنده = جلال محمودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مراحل فنولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانس کاکوتی کوهی (Ziziphora Clinopodioides L)مطالعه موردی: (دره قاسملو ارومیه)

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 70-83

سیده خدیجه مهدوی؛ سینا ولیزاده؛ جلال محمودی