بررسی تاثیر مراحل فنولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانس کاکوتی کوهی (Ziziphora Clinopodioides L)مطالعه موردی: (دره قاسملو ارومیه)

نویسندگان

1 استادیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه ازاد اسلامی نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه ازاد اسلامی نور

3 استادیار گروه منابع طبیعی انشگاه ازاد اسلامی نور


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • s k 1
  • s v 2
  • j m 3