نویسنده = افیونی، داوود
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی جمعیت‏های مختلف گیاه مرتعیTrin. & Rupr. Stipa hohenackeriana از نظر عملکرد علوفه و بذر در استان اصفهان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-99

لیلی صفایی؛ داوود افیونی؛ فرهنگ قصریانی