نویسنده = ستاریان، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زیتوده و برخی خصوصیات ریخت شناسی دو گونه شورروی درمراتع محدوده تالاب گمیشان

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 39-50

موسی کم؛ مجید محمداسمعیلی؛ موسی اکبرلو؛ علی ستاریان