نویسنده = طویلی، علی
تعداد مقالات: 1
1. طبقه بندی شایستگی مراتع حوزه آبخیز لاسم برای زنبورداری با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS )

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 46-69

معصومه موقری؛ حسین ارزانی؛ علی طویلی؛ علیرضا موقری


شماره‌های پیشین نشریه