نویسنده = طاطیان، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. اثر کوتاه‌مدت رفتار آتش بر ساختار پوشش گیاهی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک در مراتع غیر مشجر درود فرامان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-18

سید مجتبی طلایی تبار؛ محمد رضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان


2. بررسی روند تجزیه لاشبرگ چهار گونه مهم مرتعی در مناطق جلگهای خزری

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-16

فاطمه منتظری؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ مائده یوسفیان


شماره‌های پیشین نشریه