بررسی عوامل مؤثر در تخریب مراتع از دیدگاه بهره برداران و کارشناسان منابع طبیعی (مطالعه موردی: مراتع قشلاقی شهرستان عنبرآباد)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشگاه تهران،

2 استادیار گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • h s 1
  • g h 2
  • h a 3