ارزیابی گونه Elytrigia libanoticus L جهت انتخاب اکسشن برتر در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،

2 استاد پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • t m 1
  • a a 2
  • f a 3