طبقه بندی شایستگی مراتع حوزه آبخیز لاسم برای زنبورداری با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS )

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استاد دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران،

4 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • m m 1
  • h a 2
  • a t 3
  • a m 4