مطالعه تغییرات تولید و مصرف علوفه گونه Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth. در مراتع کردان البرز

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش مرتع، تهران

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

3 دانشجوی دکتری علوم مرتع دانشگاه تهران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • g k 1
  • h y 2
  • m m 3
  • h a 4