بررسی روند تجزیه لاشبرگ چهار گونه مهم مرتعی در مناطق جلگهای خزری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

2 عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشجوی دکتری مرتع دانشگاه علوم تحقیقات تهران


عنوان مقاله [English]

t

نویسندگان [English]

  • f m 1
  • r t 2
  • m t 2
  • m y 3