ظرفیت چرای کوتاه مدت و بلند مدت مراتع منطقه سمیرم استان اصفهان

نویسندگان

1 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری،

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،

4 رئیس بخش مرتع اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان


عنوان مقاله [English]

T

نویسندگان [English]

  • H A 1
  • B A 2
  • M Z 3
  • A M 4