بررسی وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در مراتع مستعد پرورش زنبور عسل (مطالعه موردی: مراتع الموت)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران،

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) قزوین،

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور،

4 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور


عنوان مقاله [English]

T

نویسندگان [English]

  • A P 1
  • M M 2
  • A M 3
  • M SH 4