بررسی تنوع و تراکم بانک بذور خاک در توده های دست کاشت آتریپلکس در سنین مختلف

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه گرگان

2 استادیار گروه مرتعداری دانشگاه گرگان،

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

T

نویسندگان [English]

  • M M 1
  • H N 2
  • S H 3
  • A S 4