بررسی اثر چرا دام بر اندامهای زیرزمینی گیاهان در مراتع نیمه خشک منطقه اینچه برون

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

2 استاد گروه علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان


عنوان مقاله [English]

T

نویسندگان [English]

  • M J 1
  • A S 2
  • S H 3