بررسی زیتوده و برخی خصوصیات ریخت شناسی دو گونه شورروی درمراتع محدوده تالاب گمیشان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه گنبد کاووس،

2 استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس،

3 دانشیار گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس


عنوان مقاله [English]

T

نویسندگان [English]

  • MO KAM 1
  • M M 2
  • M A 3
  • A S 4