بررسی امکان سبز شدن و استقرار اولیه گونه‌های مرتعیEurotia ceratoides، Agropyron desertorum وSalsola arubusculiformisدر خاک زیراشکوب گیاه Salsola arbasculiformis Drob. در شرایط کشت گلدانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعه گونه­های شورروی اطلاعات مفیدی درخصوص روش­های احیاء و مدیریت مناطق خشک و نیمه خشک در اختیار قرار می­دهد. در این پژوهش در شرایط کشت گلدانی، امکان سبز شدن بذر و رشد نهال سه گونه مرتعی Eurotiaceratoides، Agropyrondesertorum و Salsolaarubusculiformis در خاک تهیه شده از زیر تاج گیاه زالکچه (Sal.arubusculiformis) و خاک فضای باز مرتع بررسی شد. در طول دوره بهار تا پاییز 1391،  نمونه­های خاک از لایه سطحی و عمقی از زیرتاج گیاه زالکچه و فضای­باز مجاور آن تهیه گردید.نتایج نشان داد، سرعت سبزشدن و وزن­خشک گیاهچه بذر گیاه زالکچه در خاک زیراشکوب (به ترتیب 76/0 درصد و 094/0 گرم) و در خاک فضای باز(به‌ترتیب 13/1 درصد و 094/0 گرم) بود که تفاوت معنی­داری را نشان نداد. درگیاه Eu. ceratoidesوAg.desertorumدرصد سبز شدن و سرعت سبز شدن، طول ساقه­چه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه در خاک زیراشکوب نسبت به فضای باز کمتر بود. بطورکلی بر اساس نتایج این پژوهش در مراتع شهرستان گرمه اثرات منفی برگ‌های زالکچه بر نهال خود در زیراشکوب (توالی خودزا) توام با چرای شدید دام، جمعیت گیاه زالکچه را به شدت تهدید می­کند.

عنوان مقاله [English]

Investigation of initial establishment and germination of plant species in the soil under Salsola arbasculiformis Drob. pot cultivation conditions

چکیده [English]

Studying the ecology of halophyte plant species provides useful information for reclamation and managements of arid and semiarid rangelands. This research was implemented as a pot experiment in which seeds of three rangeland species (Erotiaceratoides, Agropyrndesertorum, and Salsolaarbusculiformis) were sown in the soil taken from understory of Salsola or from the open spaces. Soil samples were taken from the upper and lower soil depths, under the canopy of Salsola and/or in the adjacent open areas during spring-autumn 2012. In the study, the seedling emergence and growth were assessed. Significant differences were assessed between treatments using one-way analysis of variance in SPSS 16.0 software. According to the pot experiment, emergence rate and seedling weight of Salsola did not vary between the soil types, however its stem length and vigor index were lower in the soil taken from understory. For Agropyron and Erotia seedling emergence rate and percentage, stem length, seedling weight and vigor index were lower when growing in soils taken from the understory of Salsola than in open spaces. We conclude that Salsola takes soil cations from the deep soil layers and accumulate them within its leaves. Negative effects of Salsola leaves on its own seedlings under the canopy (autogenic succession), together with high livestock grazing, may severely threat its population in the Garmeh rangelands.