تعیین ساختار و نقشه پوشش گیاهی با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش طبقه بندی خوشه‌ای (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی منطقه اندوار، آمل، مازندران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این مطالعه به بررسی ساختار پوشش گیاهی منطقه اندوار می‌پردازد. برای انجام این پژوهش دو روش طبقه‌بندی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بکار گرفته شد. بدین‌صورت که با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقشه‌های شیب، جهت و ارتفاع تهیه شده و از تلفیق این سه نقشه، نقشه واحدهای کاری نیز تهیه شده که در این نقشه  95 واحد کاری مطالعاتی همگن تفکیک و مشخص گردیده و سپس مطالعات صحرایی در این واحدها انجام گرفت. برای نمونه‌برداری پوشش گیاهی از 69 ترانسکت و 345 پلات 1 مترمربعی استفاده شد. در مرحله بعد اطلاعات پوشش گیاهی با یکی از روش‌های طبقه‌بندی به نام تحلیل خوشه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت 9 زیر اجتماع یا طبقه گیاهی در منطقه تعیین گردید. در ادامه با تلفیق  اطلاعات بدست آمده از هر دو روش، نقشه پوشش گیاهی منطقه تهیه گردید. نقشه بدست آمده نشان می دهد که تیپ گیاهی Dactylis_Medicago بیشتر در بازه ارتفاعی 1600 تا 1900 متر پراکنش دارد که با افزایش ارتفاع از سطح دریا در بازه ارتفاعی 2200 تا 2500 متری در جنوب منطقه با غالبیت جهت شمالی، تیپ Juniperus-Astragalus و در نوار شمالی منطقه با غالبیت جهت جنوبی، تیپ‌های Artemisia_Astragalus و Ephedra_Astragalus  جایگزین تیپ Dactylis_Medicago شده‌اند. در واقع ارتفاع از سطح دریا باعث جایگزین شدن گونه‌های بوته‌ای و بالشتکی به جای گونه‌های علفی شده است.

عنوان مقاله [English]

Application of Classification methods and Geographical Information System (GIS) techniques to identify vegetation structures and vegetation map(Case study: Andevar Rangelands,Amol)

چکیده [English]

In this study, we applied Classification methods and Geographic Information System(GIS) techniques to identify vegetation structures in Andevar rangelands. Homogenous work unit maps were produced by overlaying the layers of slope, aspect and digital elevation. Totally 95 homogenous units were determined in which the field studies were carried out. Vegetation sampling was done in 69 transects and 345 1x1 m2 plots. In the next step vegetation cover information was analyzed using classification methods and finally 9 vegetation groups were identified. Then vegetation map of the area was produced combining Geographic Information System and Cluster Analysis. The resulted map showed that Dactylis_Medicagotype mostly is distributed in 1600 to 1900m elevation range. In elevation range of 2200 to 2500m in northern slopes of southern part of the area Juniperus _ Astragalusisdominant type. In southern slopes of northern part of the area Dactylis_Medicago type was replaced by Artemisia_Astragalus and Ephedra_Astragalustypes. In fact, the increasing of altitude caused the change of woody and spiny Cushions species to herbaceous species.