بررسی ارزش‌رجحانی گیاهان مرتعی در ماههای مختلف فصل چرا در منطقه سرعلی‌آباد گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده

در این پژوهش ارزش رجحانی گیاهان مرتعی منطقه سرعلی آباد گرگان در ماههای مختلف فصل چرا (خرداد، تیر و مرداد) در سال های 86 الی 89 به روش زمان سنجی مورد بررسی قرار گرفت. در این روش زمان صرف شده برای چرای گونه ها با دوربین فیلم برداری اندازه گیری و درصد زمان چرا شده گونه ها محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها در قالب آزمایش فاکتوریل بر اساس طرح بلوک کامل تصادفی و میانگین داده ها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در نرم افزارSAS مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد بین ارزش رجحانی گونه ها در زمانهای مختلف فصل چرا اختلاف معنی داری وجود دارد ولی بین ارزش رجحانی ماههای مختلف فصل چرا به تنهایی معنی دار نبوده است. ارزش رجحانی گونه ها در ماه خرداد نشان داد اغب گونه‌های پهن برگ علفی دائمی دارای ارزش رجحانی بالا (کلاسІ) نسبت به گندمیان دائمی (کلاسІІ) و پهن برگان غیر علفی (کلاسІІІ) بودند. در تیر ماه ارزش رجحانی اغلب گیاهان پهن برگ علفی دائمی کاهش پیدا کرد در این ماه ارزش رجحانی گونه گندمی علف بره نسبت به ماه خرداد افزایش یافت( کلاسІ). ارزش رجحانی در مرداد ماه نشان داد اغب گونه های پهن برگان علفی بخاطر اتمام مراحل فنولوژی و رسیدن بذر ارزش رجحانی آنها کاهش چشمگیری داشته است. در این ماه از گندمیان دائمی، گونه های علف بره و چمن باریک برگ دارای ارزش رجحانی بالا(کلاسІ)، علف پشمکی ارزش رجحانی متوسط(کلاس ІІ) و سایر گندمیان دارای ارزش رجحانی پائین(کلاسІІІ) بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of preference value of range plants in different season grazing months in Saraliabad Gorgan region

چکیده [English]

In this study, preference value of range plants in Saraliabad Gorgan region in different season grazing months was investigated by feeding minutes method in 2007-2010 years. In this method, measurement amount of time spent on species grazing by video camera and calculate grazing time percentage for each species. Data were analyzed in the factorial experiment base on complete random block design and Duncan test was used for mean comparison by SAS Software. The results showed that among preference value of species in different season grazing months significantly differed (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding minutes
  • Preference value
  • Preference index
  • Saraliabad Gorgan