بررسی تأثیر درجه روز- رشد و رطوبت خاک بر فنولوژی گونهSalsola laricina (Pall). در مناطق خشک

چکیده

گونه Salsola laricina (Pall). از منابع مهم تأمین علوفه مراتع استپی محسوب می‌گردد، علاوه‌بر خوش‌خوراکی و مرغوبیت بالا از نظر حفاظت خاک هم، اهمیّت به‌سزایی دارد. در مدیریت مراتع، زمان مناسب بهره­برداری با توجه به مراحل زندگی گیاه تعیین می‌شود. بر این اساس در دو سایت تحقیقاتیِ خشکه‌رود و خجیر، فنولوژی این‌گونه در سه دورة رویش به‌مدت سه سال مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 20 پایه از هر گونه انتخاب و از دهه دوم اسفند سال 1384 به‌طور منظم بازدید گردید. داده‌های جمع‌آوری شده (تغییرات ارتفاعی و مراحل فنولوژی گیاه) با استفاده از آمار دما و بارندگی تفسیر و برای هر مرحله، مجموع درجه روزهای رشد (Growing Degree Days) محاسبه شد. نتایج نشان ‌داد که حداکثر رشد فعال گیاه حدود 269-272 روز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد و به‌طور متوسط 159-156 روز را در مرحله رشد رویشی باقی می‌ماند. در این پژوهش مشخص گردید که در شروع دوره رویش، این گیاه ارتفاعی حدود 3-1 سانتی‌متر دارد و در طول دوره رویشی در سال‌های مختلف تقریباً ارتفاع گیاه از روند یکسانی تبعیت می‌کند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که رشد گیاه تابعی از مجموع دماهای روز- رشد و بارندگی تجمعی در طول فصل رویش می‌باشد. نتایج آنالیز واریانس نیز نشان داد که اختلاف ارتفاع گیاه در سایت‌های مختلف و همچنین در سال‌های متفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار می‌باشد (05/0P<).

عنوان مقاله [English]

r