نویسنده = مسلم باشتنی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه‏ تره عمل‏ آوری شده با آهک در زمان‌های مختلف به روش کیسه‌های نایلونی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-97

حمیده حیدری؛ مسلم باشتنی؛ محمدرضا اصغری؛ حسین نعیمی پور یونسی